Algemene Voorwaarden

Voor het reisaanbod van NaarIran zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.

1. Boeking

De boeking is pas definitief nadat NaarIran deze schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd.

2. Betaling

Binnen 7 dagen nadat de reis als definitief is bevestigd door NaarIran, ontvangt de reiziger een factuur.

De reis wordt automatisch als definitief bevestigd indien er in totaal 8 personen

middels boekingsformulieren de reis hebben geboekt.

Bij minder dan 8 geboekte reizigers wordt de reis definitief indien alle reizigers schriftelijk danwel mondeling akkoord zijn gegaan met het nieuwe aantal reizigers en de aangepaste prijs op basis van het kleinere aantal reizigers.

Ligt de vertrekdatum verder dan 6 weken in de toekomst, dan wordt aan de reiziger door middel van deze factuur het bedrag van 50% van de reissom in rekening gebracht. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 7 dagen. Eén en ander wordt uitdrukkelijk op de factuur en bij de offerte vermeld.

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek aan NaarIran te zijn voldaan.

Bij boeking van een reis binnen 6 weken voor vertrek van de reis, dient het gehele bedrag in een keer overgeboekt te worden.

Indien de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, kan de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang door NaarIran worden ontbonden. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden vermeld in de reisvoorwaarden onder nr. 6 van toepassing.

3. Reissom

De in het programma en offerte genoemde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de in het programma genoemde diensten en voorzieningen.

Wanneer de reiziger wijzigingen in het geboden programma wenst (zoals andere vluchten), kan deze dit schriftelijk kenbaar maken. NaarIran spant zich in om de wensen te accommoderen. De bijkomende boekings-en wijzigingskosten komen voor rekening van de reiziger. De bedoelde wijziging maakt deel uit van de reisovereenkomst na schriftelijke bevestiging van de reisorganisator.

De prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, belastingen en heffingen zoals die bekend waren op het moment van het maken van het programma. De reisorganisator behoudt zich het recht voor de reissom te verhogen bij ingrijpende prijsstijgingen. (Bijvoorbeeld bij verhoging van de dollarkoers, wanneer er een BTW toeslag op reizen van kracht wordt, bij extra toeslagen op vluchten). De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10 % kosteloos binnen 10 dagen schriftelijk te annuleren.

4. Reisduur, programma, programmawijzigingen

Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisduur en het reisschema. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten voor logies voor eigen rekening.

Als gevolg van overmacht situaties zoals politieke omstandigheden, natuurrampen, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden, die samenhangen met het avontuurlijke karakter van de reis, kan de route, de accommodatie of het vervoer van een reis gewijzigd worden. De reisorganisatie zal ervoor zorgen dat het originele karakter van de reis zoveel mogelijk behouden zal blijven. Indien de noodzakelijke wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Wanneer een reis geannuleerd moet worden in geval van overmacht zoals natuurrampen, visaweigering, stakingen, zwaarwegende politieke onrust en oorlog, kan de reisorganisator geen gelijkwaardig alternatief aanbieden, aangezien de reisorganisatie één land als bestemming heeft. Daarnaast is de reisorganisatie niet aansprakelijk voor financiële schade middels betaalde facturen of anderszins in gevallen van overmacht zoals natuurrampen, visaweigering, stakingen, zwaarwegende politieke onrust en oorlog. De reisorganisatie maakt namelijk voor aanvang van de reis al kosten in Nederland en in het land van bestemming. Daarom is het afsluiten van een verzekering die de bovenstaande situaties dekt sterk aangeraden.

5. Onvoldoende deelname bij groepsreis

Wanneer het aantal aanmeldingen voor een bepaalde groepsreis minder is dan 8 dat vermeld staat bij de reis, behoudt NaarIran zich het recht voor de reis te annuleren, tot 6 weken voor vertrek, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor schade van welke aard dan ook. De reeds betaalde reissom wordt onmiddellijk terugbetaald.

6. Annulering door de reiziger

Annulering van de reis door de reiziger kan alleen schriftelijk en aangetekend geschieden. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de brief.

De reiziger is dan het volgende verschuldigd:

vanaf het moment dat de reis als definitief is bevestigd door NaarIran tot 43 dagen - voor vertrek: 25% van de overige reissom met een minimum van € 150, -

van 42-30 dagen voor vertrek: 50% van de overige reissom

van 29-18 dagen voor vertrek: 75% van de overige reissom

vanaf 17 dagen voor vertrek: de gehele overige reissom.

Uitzondering: bij het boeken van vluchten geldt vaak 100% kosten, meteen na het boeken, zie hiervoor de factuur. Dan geldt bij annuleren de gehele reissom van het vliegticket en daarnaast de bovenstaande regels voor de overige reissom.

7. Verzekeringen

De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp en bijstand te verlenen aan de in nood verkerende reiziger.

Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden.

8. Reisdocumenten, vaccinaties

De reiziger dient bij vertrek in bezit te zijn van alle verplichte reisdocumenten, zoals geldig paspoort en visum. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de reiziger geheel aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en/of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de reis.

Informatie omtrent de verplichtingen van visa wordt door de reisorganisator verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instellingen te worden gecheckt.

9. Verplichtingen van de reisorganisatie

De reisorganisatie is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Bij de beoordeling hiervan dient rekening gehouden te worden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van:

tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van de gezondheidsconditie van de reiziger;

omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend;

overmacht situaties zoals wijzigingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden; diefstal, verlies, schade van eigendommen; ziekte van de reiziger; schade waarvoor reis-en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden; invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden;

het door de reiziger handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit hebben van stoffen verboden door het land; kennelijke fouten in het reisprogramma; fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen.

10. Verplichtingen van de reiziger

De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (zoals ziekte, handicap, leeftijd) bij de aanmelding kenbaar te maken.

De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisatie en/of de reisbegeleiding ter plekke op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen.

Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan deze van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

11. Klachten

Eventuele klachten dienen altijd eerst met de reisbegeleider besproken te worden.


GGTO - Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators

NaarIran is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators, GGTO.

Garantiefonds GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de touroperator failliet zou gaan. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op lokatie. Bovendien garandeert Garantiefonds GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van een faillissement, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 7,50 per reiziger in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

VvKR - Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).

VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

Calamiteitenfonds - Stichting Calamiteitenfonds Reizen

NaarIran is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.